FotobusBus Transport

Krasnodar region, PAZ-423470 # А 478 ЕС 123

RegionFacilityPlateSince...Remarks
  Krasnodar regionSHkol'nye avtobusy Vyselkovskogo rajonaА 478 ЕС 12308.2012МБОУ СОШ №6 имени Павла Григорьевича Березина поселок Газырь  August 2012    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.