FotobusBus Transport

Krasnodar region, PAZ-423470 # А 477 ЕС 123

RegionFacilityPlateSince...Remarks
  Krasnodar regionSHkol'nye avtobusy Vyselkovskogo rajonaА 477 ЕС 12308.2012МБОУ СОШ №8 имени Близнюкова Александра Николаевича поселок Бейсуг  August 2012    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.